ผลของคลื่นไบนิวรอลบีทซ์ต่อสัญญาณชีพและความเครียดของผู้มารับบริการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม

The Effect of Binaural Beats on Vital Signs and Stress of the Impacted Mandibular Third Molar Surgery

Authors

  • อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธิ์ งานทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Keywords:

คลื่นไบนิวรอลบีทซ์, ความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, ความเครียด, Binaural beats, Blood pressure, Heart rate, Stress

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของคลื่นไบนิวรอลบีทซ์ต่อสัญญาณชีพ ความเครียด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุมให้ใส่หูฟังโดยไม่เปิดคลื่นไบนิวรอลบีทซ์ กลุ่มทดลองให้ใส่หูฟังที่เปิดคลื่นไบนิวรอลบีทซ์ มีการประเมินความวิตกกังวลด้วยแบบสอบถาม ก่อนและหลังผ่าตัด ใช้เครื่องวัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจใน4 ช่วงเวลา คือ ขณะนั่งรอหน้าห้องทันตกรรมก่อนการผ่าตัด (T1) ขณะหลังฉีดยาชา (T2) ขณะกรอฟันหรือกระดูก (T3) และขณะกัดผ้าก๊อซเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด (T4) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Paired t-test และระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test และ Repeated measures ANOVA ผลการศึกษา: ในกลุ่มทดลอง พบความดันโลหิตซิสโตลิกความดันโลหิตไดแอสโตลิกและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างช่วงนั่งรอหน้าห้องทันตกรรมก่อนผ่าตัด (T1) กับเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด (T4) และช่วงขณะกรอฟันหรือกระดูก (T3) กับเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด (T4) ส่วนในกลุ่มควบคุมความดันโลหิตซิสโตลิก และความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างช่วงนั่งรอหน้าห้องทันตกรรมก่อนผ่าตัด (T1) กับเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด (T4) การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของความดันโลหิตซิสโตลิกในช่วงขณะหลังฉีดยาชา (T2) กับเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด (T4) คะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการผ่าตัดไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.188, p = 0.747) สรุป: คลื่นเสียงไบนิวรอลบีทซ์ มีผลต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้มารับบริการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม   Objective: To study the effect of binaural beats on vital signs, stress and anxiety of outpatients with impacted mandibular third molar surgery. Material and Methods: This quasi-experimental research consisted of 40 patients with impacted mandibular third molar which were divided into control group (20 patients) and experimental group (20 patients. The control group did not listen to binaural beats. The experimental group listened to binaural beats. All patients were assessed for anxiety with the questionnaire before and after surgery. Vital sign including blood pressure and heart rate were measured during four periods: at waiting area (T1), after anesthesia (T2), during bone or tooth removal (T3) and end of surgery (T4). Data were analyzed by following statistics, the pair t-test was used to assess individual group, the independent t-test and repeated measures ANOVA were used to assess the significance of differences between 2 groups. Results: The experimental group showed a significant reduction in systolic blood pressure, diastolic blood pressure and heart rate between at waiting area (T1) and end of surgery (T4), during bone or tooth removal (T3) and end of surgery (T4). The control group showed a significant reduction in systolic blood pressure and diastolic blood pressure between at waiting area (T1) and end of surgery (T4). Comparison between groups found significant difference in systolic blood pressure between after anesthesia (T2) and end of surgery (T4). There was no significant difference of anxiety score before and after surgery. (p = 0.188, p = 0.747) Conclusion: Listening to binaural beats affect to blood pressure and heart rate during the impacted mandibular third molar surgery.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธิ์, งานทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Corresponding author

References

McEwen BS. Protective and damaging effects of stress mediators. N Engl J Med. 1998;338(3):171-9.

Schulkin J, McEwen BS, Gold PW. Allostasis, amygdala, and anticipatory angst. Neurosci Biobehav Rev. 1994;18(3):385-96.

Cole-King A, Harding KG. Psychological factors and delayed healing in chronic wounds. Psychosom Med. 2001;63(2):216-20.

Vileikyte L. Stress and wound healing. Clin Dermatol. 2007;25(1):49-55.

Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Malarkey WB, Mercado AM, Glaser R. Slowing of wound healing by psychological stress. Lancet. 1995;346(8984):1194-6.

Danworanan P, Tintara P, Niyombandit M. The changes of vital signs and sedative levels of oral surgical patients under low of oral midazolam. Songkhla Med J. 1999;17(1):31-37. (in Thai)

Prapaspong J, Pitiphat W, Puasiri S. Dental anxiety in rural adults aged 35-44 years in Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province. Proceeding of the 12th Graduate Research Conference Khon Kaen University. 2011. p. 977-87.(in Thai)

Appukuttan DP. Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia:literature review. Clin Cosmet Investig Dent. 2016;8:35-50. doi: 10.2147/CCIDE.S63626. 9. Mcmurtry CM, Noel M, Taddio A, Antony MM, Asmundson GJ, Riddell RP, et al. Intervention for individuals with high levels of needle fear: systematic review of randomized controlled trials and quasi-randomized controlled trials. Clin J Pain. 2015;31(10 Suppl):S109-23.

McCraty R, Barrios- Choplin B, Atkinson M, Tomasio D. The effects of different types of music on mood, tension, and mental clarity. Altern Ther Health Med. 1998;4(1):75-84.

Mckinney CH, Tims FC, Kumar AM, Kumar M. The effect of selected classical music and spontaneous imagery on plasma betaendorphin.J Behav Med. 1997;20(1):85-99.

Yamashita K, Kibe T, Ohno S, Kohjitani A, Sugimura M. The effects of music listening during extraction of the impacted mandibular third molar on the autonomic nervous system and psychological state. J Oral Maxillofac Surg. 2019;77(6): 1153.e1-1153.e8. doi: 10.1016/j.joms.2019.02.028.

Di Nasso L, Nizzardo A, Pace R, Pierleoni F, Pagavino G, Giuliani V. Influences of 432 Hz music on the perception of anxiety during endodontic treatment: a randomized controlled clinical trial. J Endod. 2016;42(9):1338-43.

Etzel JA, Johnsen EL, Dickerson J, Tranel D, Adolphs R. Cardiovascular and respiratory responses during musical mood induction. Int J Psychophysiol. 2006;61(1):57-69.

Garcia-Argibay M, Santed MA, Reales JM. Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis. Psychol Res. 2019;83(2):357-72.

Isik BK, Esen A, Büyükerkmen B, Kilinç A, Menziletoglu D. Effectiveness of binaural beats in reducing preoperative dental anxiety. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017;55(6):571-4.

Permsuk A, Kornpetpanee S, Janthakhin Y. The effects of visualizing valence picture and listening to classical thai music inserting binaural beats on the first stage of labor pain and vital signs of primigravidarum. Research Methodology and Cognitive Science. 2018;16(1):26-40. (in Thai)

Sununliganon L, Pratomnam S, Chartkraibanch K. The effect of pre-operative instruction on anxiety reduction in the patient undergoing tooth extraction. J Dent Assoc Thai. 2008;58(2):85-92. (in Thai)

Humphris GM, Morrison T, Lindsay SJ. The modified dental anxiety scale: validation and United Kingdom norms. Community Dent Health. 1995;12(3):143-50.

Naowan W, Eampraserth A. Stress management and related factors of work life quality management. Journal Management Science Review. 2020;22(1):223-32. (in Thai)

Bae I, Lim HM, Hur MH, Lee M. Intraoperative music listening for anxiety, the BIS index, and the vital signs of patients undergoing regional anesthesia. Complement Ther Med. 2014;22(2):251-7.

Wong HM, Mak CM, Xu YF. A fourpart setting on examining the anxiety-provoking capacity of the sound of dental equipment. Noise Health. 2011;13(55):385-91.

Yamada T, Ebisu S, Kuwano S. A questionnaire survey on the effect of the sound of dental drills on the feeling of patients in dental clinics. 2006;27(5):305-8.

Chaturvedi Y, Chaturvedy S, Marwah N, Chaturvedi S, Agarwal S, Agarwal N. Salivary cortisol and alpha-amylase-biomarkers of stress in children undergoing extraction: An in vivo study. Int J Clin Pediatr Dent. 2018;11(3):214-8.

Downloads

Published

2024-02-22

How to Cite

1.
ตันติสัมฤทธิ์ อ. ผลของคลื่นไบนิวรอลบีทซ์ต่อสัญญาณชีพและความเครียดของผู้มารับบริการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม: The Effect of Binaural Beats on Vital Signs and Stress of the Impacted Mandibular Third Molar Surgery. SWU Dent J. [Internet]. 2024 Feb. 22 [cited 2024 May 28];17(1):87-99. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15993

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)

Categories