ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่มารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ณัฐวุธ แก้วสุทธา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • โพยมพรรณ รัตน์เจริญฤทธิ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
  • กุลนันท์ หนูแก้ว โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • ณัฐกานต์ สินเจริญรุ่ง คลินิกเอกชน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันในเขตกรุงเทพมหานครวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 300 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผู้ป่วย ทางทันตกรรมจัดฟันแบบติดแน่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปที่มารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการรักษา พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการดูแลความสะอาดช่องปากและปัจจัยทางจิตสังคม ประกอบด้วย ความรู้ เจตคติที่ดีต่อการจัดฟัน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิภาพการรักษา และปัจจัยสนับสนุนทางสังคม มีค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.416-0.804 โดย มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (r) อยู่ระหว่าง 0.225-0.653 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายผลการศึกษา: การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง การรับรู้ประโยชน์ การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.476, 0.403, 0.284,0.229 และ 0.185 ตามลำดับ ปัจจัยทางจิตที่สามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง และการควบคุมตนเอง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ทำนาย (Beta) เท่ากับ 0.629 และ0.294 ตามลำดับ โดยสามารถทำนายได้ ร้อยละ 24.7สรุป: ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่มีระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง การรับรู้ประโยชน์ การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้อุปสรรคสูงขึ้น จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึ้นด้วยคำสำคัญ: ปัจจัยทางจิตสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วย ทันตกรรมจัดฟัน Psychosocial Factors Related to Self-care Behavior among Orthodontic Patients Treated in BangkokAbstractObjective: To be studying psychosocial factors related to self-care behaviors among orthodontic patients in BangkokMaterial and Methods: This correlated research collected data from 300 patients by purposive sampling, which is a fixed orthodontic more than 6 months treatment in Bangkok. Using a self-care behavior questionnaire about cooperative treatment behavior. Psychosocial questionnaire about diet selection behavior, oral hygiene care behavior, orthodontics knowledge, attitude to orthodontics, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, self-control, treatment outcome expectancy, and social support. Cronbach’s Alpha between 0.416-0.804, the correlation between individual scores and total scores (r) between 0.225-0.653. The Pearson’s correlation coefficient and simple linear regression were performed to analyze data.Results: self-efficacy, self-control, perceived benefits, social support, and perceived barriers significantly correlated with self-care behaviors among orthodontic patients (P < 0.01) with r-value 0.476, 0.403, 0.284, 0.229, and 0.185 respectively. Moreover, self-efficacy and self-control was significantly correlated with Beta was 0.629 and 0.294, respectively which the results can predict as 24.7 percent.Conclusions: orthodontics patients who have higher levels of self-efficacy, self-control, perceived benefits, social support, and perceived barriers will have higher self-care behaviors as well.Keywords: Psychosocial Factors, Self-care Behavior, Patients, Orthodontic ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้า 38-50.SWU Dent J. 2020;13(2):38-50.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผศ.ดร.ทพ.

โพยมพรรณ รัตน์เจริญฤทธิ์, โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

ทันตแพทย์

กุลนันท์ หนูแก้ว, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทันตแพทย์

ณัฐกานต์ สินเจริญรุ่ง, คลินิกเอกชน

ทันตแพทย์

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

1.
แก้วสุทธา ณ, รัตน์เจริญฤทธิ์ โ, หนูแก้ว ก, สินเจริญรุ่ง ณ. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่มารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Sep. 29 [cited 2024 May 28];13(2):38-50. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12991

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)