ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์

Authors

  • ขวัญหทัย อารีวิจิตร ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • นิรดา ธเนศวร ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • จิตติมา ลัคนากุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม, คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีววัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • สรสัณห์ รังสิยานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจล(methacrylated hyaluronic acid hydrogel) ในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์ (Human alveolar bone cells) วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: สังเคราะห์ไฮโดรเจลชนิดเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลแล้วเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์จากผู้ป่วย 3 ราย ที่ตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์โดยดูการแสดงออกของยีนที่เป็นตัวบ่งชี้ของเซลล์สร้างกระดูก ทดสอบระดับปฏิกิริยาอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและการสะสมแร่ธาตุในแมทริกซ์ระหว่างเซลล์ เพื่อทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพโดยประเมินลักษณะรูปร่าง ความสามารถในการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์ ผลการทดลอง: เซลล์จากเนื้อเยื่อกระดูกของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีการแสดงออกถึงการเป็นเซลล์สร้างกระดูกโดยมีการแสดงออกของยีนบ่งชี้เซลล์สร้างกระดูก ได้แก่ Col-I, Runx2 และ OCN ตอบสนองต่อการทดสอบระดับปฏิกิริยาอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส และมีการสะสมแร่ธาตุในแมทริกซ์ระหว่างเซลล์ที่ติดสีเข้มมากขึ้นเมื่อติดตามผลในวันที่ 0, 7, 14, 21, 28 ตามลำดับ ในการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ พบว่าเซลล์สามารถยึดเกาะบนเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลได้ในเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ในวันที่ 14 เทียบกับวันที่ 1 เท่ากับ 1.44 ± 0.83 เท่า, 2.53 ± 1.58 เท่า และ 2.16 ± 0.50 เท่า ในเซลล์ไลน์ที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เลี้ยงบนจานเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: ไฮโดรเจลชนิดเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์ โดยเมื่อเซลล์มีการยึดเกาะบนพื้นผิวของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลแล้วยังสามารถมีการเจริญเติบโตต่อไปได้คำสำคัญ: ไฮโดรเจล กรดไฮยาลูโรนิก เมทาคริเลต เซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ขวัญหทัย อารีวิจิตร, ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ทันตแพทย์

นิรดา ธเนศวร, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รองศาสตราจารย์, ทันตแพทย์

จิตติมา ลัคนากุล, ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม, คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีววัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อาจารย์,เภสัชกร

สรสัณห์ รังสิยานนท์, ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รองศาสตราจารย์,ทันตแพทย์

Downloads

Published

2019-12-26

How to Cite

1.
อารีวิจิตร ข, ธเนศวร น, ลัคนากุล จ, รังสิยานนท์ ส. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 Apr. 13];12(2):22-37. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)