การพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะสำหรับครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ

Authors

  • กิตติชัย สุธาสิโนบล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกภายใต้โครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) พัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกภายใต้โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะฯ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะฯ ความพึงพอใจของนักเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการบันทึกและสังเกต แล้วนำเสนอโดยการเขียนเชิงพรรณนากลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 โรงเรียน จำนวนครูผู้สอนทั้งสิ้น 221 คน ในปีการศึกษา 2557 การเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ 2) แบบประเมินทักษะการสอนครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและ 4) แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน สรุปพบปัญหาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน 2) ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล 2. ผลการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 5.00) 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการพัฒนาทักษะการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะฯ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =2.59) หลังการพัฒนาครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะอยู่ในระดับมาก (X = 3.55)4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบพุทธะ โครงการตามพระราชดำริฯ

Downloads

How to Cite

สุธาสิโนบล ก. (2016). การพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะสำหรับครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7921

Most read articles by the same author(s)