พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พุธชญา ม่วงสวย
อารีย์ ชื่นวัฒนา
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 25 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยใช้ตัวแบบการแสวงหาสารสนเทศของ เลคคี เพ็ตติกรู และซิลแว็ง เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างคำถาม และใช้วิธีสังเกตการณ์สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดของโรงพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่า บทบาททางการงาน 4 ด้านที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย คือ งานบริหาร งานพยาบาล งานนิเทศ และงานสอน โดยลักษณะสารสนเทศที่ต้องการในงานบริหาร ได้แก่ สารสนเทศประเภทสถิติและรายงาน ส่วนสารสนเทศที่ต้องการใน งานอื่น ได้แก่ สารสนเทศประเภทงานวิชาการ งานวิจัย วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์ความรู้ด้านการพยาบาล ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วน ประสบปัญหาในการสืบค้น หรือสารสนเทศที่แสวงหามาได้ไม่เพียงพอ จะใช้วิธีปรึกษาบุคคล ได้แก่ แพทย์ หรือเพื่อนร่วมงาน  แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต โดยใช้ กูเกิ้ล ค้นหาจากคำสำคัญที่ต้องการ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้สารสนเทศ ได้แก่ ผู้แต่ง สถาบัน และปีพิมพ์  ปัญหาที่พบในการแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตในหอผู้ป่วย บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปไม่เพียงพอ และขาดทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตหรือฐานข้อมูลออนไลน์ ผลการวิจัยยังพบว่าพยาบาลนำสารสนเทศที่ค้นหาได้ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ม่วงสวย พ., ชื่นวัฒนา อ., & ไม้เท้าทอง เ. (2013). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3216
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>