Vol. 6 No. 1 (2012): วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2555)

					View Vol. 6 No. 1 (2012): วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2555)
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ์ หรือบทความอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาครอบคลุมในด้านการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา อาชีวศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทางอุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย บทความวิชาการ 5 เรื่อง บทความวิจัย 7 เรื่อง แนะนำหลักสูตร 2 หลักสูตร และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ อนึ่ง ความคิดเห็นจากบทความวิชาการ หรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย กองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรอุตสาหกรรมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปจะได้รับสารประโยชน์จากวารสารฉบับนี้
Published: 2012-07-21

บทความวิจัย