แนวทางป้องกันการทุจริตการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถยนต์ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Authors

  • ธนกฤต ยางธิสาร
  • ภักตรา ประเสริฐวงษ์

Abstract

บทคัดย่อ               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะการทุจริตโดยทั่วไป 2) โอกาสเกิดการทุจริต  3)มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และ 4) แนวทางป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติการและพนักงานขับรถ จำนวน 86 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า  1) ลักษณะการทุจริตโดยภาพรวมเกิดจาก พนักงานขับรถ ของฝ่ายขนส่งน้ำมัน สิ่งที่พบการทุจริต คือ น้ำมันเชื้อเพลิง 2) มูลค่าความเสียหายที่พบบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นมีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 บาท มีผู้กระทำการทุจริตร่วมกัน 1-2 คน 3) โอกาสการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ (1) การรู้เห็นเป็นใจและร่วมมือกันระหว่างพนักงานขับรถและผู้รับน้ำมัน (2) การยักยอกสินค้าที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายหรือไปใช้ส่วนตัว (3) การลักลอบถ่ายน้ำมันในถังเชื้อเพลิงไปขาย หรือไปใช้ส่วนตัว 4).แนวทางป้องกัน (1) จัดพนักงานตรวจสอบเข้าไปสุ่มตรวจการลงน้ำมัน (2) สร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน (3) ตรวจสอบระยะทางที่รถวิ่งในแต่ละเที่ยวเทียบกับอัตราการใช้น้ำมันของรถ (4) ตรวจสอบจากการวัดหาค่า API  (5) ตรวจสอบโดยใช้ GPS        ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ครั้งนี้คือ  บริษัทควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข การทุจริตจากการขนส่งน้ำมันเชื่อเพลิงทางรถยนต์ ที่สามารถเข้าไปควบคุม และตรวจสอบได้ทุกๆระดับขั้นตอนคำสำคัญ    แนวทางป้องกันการทุจริต การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถยนต์  ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากAbstract               The objectives of this research were 1) Stud the common ways of fuel corruption, 2) Chances of fuel corruption and its losses, and 3) Prevention of fuel corruption during transportation. The samples were 86 persons of administrators, operation staffs and truck drivers. Questionnaires were use to collect data.  The statistics used for analyze the data were frequency mean and standard deviation.       The research found that:: 1) The fuel corruption was done by the truck drivers of the fuel transportation section. 2) It was found that fuel which was mostly stolen by one or two persons could cause the value loss less than 100,000 baht.  3) The chances of corruption were (1) close collaboration between the driver  and the fuel station, (2) stealing customers’ fuel for sale or for personal use, and (3) siphoning fuel from the truck tank for sale or for personal use. 4). The prevention of fuel corruption were (1) sending  the staff for  random check, (2) encouraging moral and, (3) checking distance and fuel consumption for each trip, (4) checking API and, (5) checking  by using GPS.   The recommendation of this research: the company should organize a group of personnel to constantly regulate an examination, a follow-up action and a solution to any existing problems at all levels involving fuel transportation in order to reduce the risk of loss and damage from fuel fraud. Keywords: Guide lines for Corruption Prevention, Transportation Fuel by Truck, Bangchak Fuel Distribution Centre

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนกฤต ยางธิสาร

Industrial Education division

Downloads

Published

2012-07-01