วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ en-US วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 1905-9450