ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ (FACTORS INFLUENCING THE DECISION MAKING TO CHOOSE SECURITIES COMPANIES’ INTERNET SECURITIES CHANNEL OF RETAIL INVESTORS)

Authors

  • Russarin Lerdlutthaphorn Master of Business Administration, Stamford International University, Corresponding Author
  • Ake Choonhachatrachai Graduate School, Stamford International University

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ โดยศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน การให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ การดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักลงทุนทั่วไปภายในประเทศที่ลงทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  439 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-55 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาท/ เดือน มีประสบการณ์การลงทุน 1-5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็งกำไรส่วนต่างราคา ลงทุนระยะสั้น มูลค่าพอร์ตการลงทุนต่ำกว่า 500,000 บาท ใช้โปรแกรม Streaming ในการซื้อขาย และซื้อขายผ่านมือถือ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการปัจจัยด้านผู้แนะนำการลงทุน ด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์ ด้านค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ด้านระบบโปรแกรมที่ใช้บริการ ด้านการจัดสรรหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก ด้านข่าวสารและบทวิเคราะห์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการบริษัทหลักทรัพย์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์ (beta= 0.348) ปัจจัยด้านการจัดสรรหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (beta= 0.342) ปัจจัยด้านระบบโปรแกรมที่ใช้บริการ (beta= 0.309) ปัจจัยข่าวสารและบทวิเคราะห์ (beta= 0.268), ปัจจัยผู้แนะนำการลงทุน (beta= 0.261) และปัจจัยสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (beta= 0.192) ตามลำดับ คำสำคัญ: บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ ลงทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต Abstract The purpose of this research was to study factors influencing the decision making to choose securities companies’ internet securities channel of retail investors. The study includes demographic data, investment behavior of retail investor, various services providing of securities companies that influence the decision making to choose securities companies via internet channels of retail investors. Research Methodology: The sample consisted of 439 retail investors who used to invest through the internet channel and research conducted quantitative to collect the data by the online questionnaire. The statistics used for data analysis were includes frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis testing were t-test, One-Way analysis of variance and Multiple Regression Analysis. Research findings were as follows: Most of retail investors are male, aged 36-55 years old, the status of retail investors was single, the educational background of the retail investors was Bachelor’s degree, employed as a private company employee, the average income 30,001-50,000 baht / month. The investment behaviors have the experience 1-5 years, purposing to speculate, short-term investment, the value trading portfolio is less than 500,000 baht, using the Streaming program for trading and mobile as trading tool. The results of hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 showed that the opinion of Investment Consultant, The reputation and reliability of securities companies, Trading fees, The systematic application supported for trading, The initial public offering allocation, News and analysis are positive influencing toward the decision making to choose services securities companies through Internet Channel of retail Investors. The most influential factors the decision making to choose securities companies’ internet securities channel of retail investors is The reputation and reliability of securities companies (beta= 0.348), IPO allotment(beta= 0.342), the systematic application supported for trading  (beta= 0.309), News and analysis (beta= 0.268), Investment Consultant (beta= 0.261) And, Trading fees (beta= 0.192) respectively. Keywords: Securities Companies, Retail Investors, Internet Channel Trading

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12-11-2017

How to Cite

Lerdlutthaphorn, R., & Choonhachatrachai, A. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ (FACTORS INFLUENCING THE DECISION MAKING TO CHOOSE SECURITIES COMPANIES’ INTERNET SECURITIES CHANNEL OF RETAIL INVESTORS). วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 8(2), 125–139. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/9413