ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING CONSUMER LOYALTY TO DRUG STORE IN BANGKOK METROPOLIS)

Authors

  • Arunkamon Praditbongkotch Master of Business Administration, Kasertsart University, Corresponding Author
  • Yupawan Vannavanit Associate Professor, Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Kasertsart University

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความความภักดีข00องผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งความภักดีโดยภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของธุรกิจค้าปลีก บรรยากาศภายในร้าน และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งความภักดีโดยภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม ทำการศึกษาในประชากรที่มีภูมิลำเนา หรืออาศัย หรือทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่เคยเข้าไปใช้บริการในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเข้าไปขอคำปรึกษา ไปซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยสหสัมพันธ์พหุคูณที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความภักดีโดยภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมในระดับมาก ให้คะแนนความสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด และให้คะแนนความสำคัญต่อบรรยากาศภายในร้านและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด บรรยากาศภายในร้าน และคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภักดีโดยภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.567, 0.504 และ 0.427 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแยกระหว่างความภักดีด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด บรรยากาศภายในร้าน และคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภักดีทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่อด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.598, 0.574 และ 0.500 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่อด้านพฤติกรรมเท่ากับ 0.439, 0.353 และ 0.287 ตามลำดับ คำสำคัญ: ความภักดี ร้านขายยา ผู้บริโภค Abstract This research aims to 1) Study consumer loyalty to drug store in loyalty overall, attitude and behavior 2) Study the factors of retail service quality, store atmosphere and satisfaction in the marketing mix that influencing consumer loyalty to drug store in loyalty overall, attitude and behavior . In the study population was domiciled or resident or working in Bangkok. And who had access to the drug store, whether current plans to request a consultation or buy medicines or other products. Using a sample is 385 people by multi-stage random sampling process. Statistical methods used to analyze data were frequency, percentage, average, standard deviation. Statistical inference and hypothesis testing by multiple correlation significant at 0.05. The research found that the samples give the level of loyalty overall, attitude and behavior on a massive scale. Give priority to the retail service quality at the highest level. And give priority to the store atmosphere and satisfaction in the marketing mix at the high level. The results of hypothesis test showed that satisfaction in the marketing mix, store atmosphere and retail service quality affects to loyalty overall. A correlation coefficient is 0.567, 0.504 and 0.427 respectively. When the split loyalty between attitude and behavior. Found that satisfaction in the marketing mix, store atmosphere and retail service quality affects to the loyalty of the two sides. The correlation coefficient is equal to the attitude 0.598, 0.574 and 0.500. The correlation coefficient of the behavior is 0.439, 0.353 and 0.287 respectively. Keywords: Loyalty, Drug store, Consumer

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12-11-2017

How to Cite

Praditbongkotch, A., & Vannavanit, Y. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING CONSUMER LOYALTY TO DRUG STORE IN BANGKOK METROPOLIS). วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 8(2), 55–64. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/9408