ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ณัฐพล อุ้มสิน สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ สุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อหรือมีความสนใจที่จะซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า จำนวน 405 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์      ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า     1) สถานที่ซื้อ มีความสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษา จำนวนคนที่ใช้ห้องน้ำ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย     2) จำนวนเงินที่ซื้อ มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคนที่ใช้ห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์  ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย     3) ชนิดของสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า ประเภทเซรามิค มีความสัมพันธ์กับ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  จำนวนคนที่ใช้ห้องน้ำ และช่องทางการจัดจำหน่าย     4) ชนิดของสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า ประเภทแอคเซลเซอรี่ มีความสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการส่งเสริมการขาย     5) ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคนที่ใช้ห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

อุ้มสิน ณ. (2013). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 112–124. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776