การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สายการบินต้นทุนต่ำในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กรกมล ทองประชาญ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ภาพลักษณ์ แรงจูงในการใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด สายการบินต้นทุนต่ำ

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจในการใช้บริการ ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน       ผลการศึกษาพบว่า       กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำแตกต่างกัน       รูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลา ด้านความถี่ และด้านยอดค่าใช้จ่าย ในการใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ ขณะที่รูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซียในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ และรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ำ       แรงจูงใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคโดยรวมด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ       แรงจูงใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคโดยรวมด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ       แรงจูงใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคโดยรวมด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลา และความถี่ที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ       ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ       ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวม ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ ขณะที่ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามระดับปานกลาง      ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ      ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวม ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ ขณะที่ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านความถี่ที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางตรงข้ามระดับปานกลาง      ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำโดยรวม ด้านตรายี่ห้อ ด้านบริษัท มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ      ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำโดยรวม ด้านตรายี่ห้อ และด้านบริษัท มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลา ด้านความถี่ และด้านยอดค่าใช้จ่าย ที่ใช้บริการสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ       การเปรียบเทียบทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่าง สายการบินนกแอร์กับสายการบินแอร์เอเซีย มีความแตกต่างกัน โดยทัศนคติต่อสายการบินแอร์เอเซียด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่าสายการบินนกแอร์       การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อ และด้านบริการ ระหว่างสายการบินนกแอร์กับสายการบินแอร์เอเซีย มีความแตกต่างกัน โดยสายการบินแอร์เอเซียมีภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อ และ ด้านบริการสูงกว่าสายการบินนกแอร์       แนวโน้มการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ พบว่า แนวโน้มการใช้บริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ด้านระยะเวลา และด้านความถี่ในการใช้บริการสายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเซีย ในทิศทางตรงข้ามระดับต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

ทองประชาญ ก. (2013). การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สายการบินต้นทุนต่ำในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 58–79. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3773