ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กนกกาญจน์ จริยธรรมวัติ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ความพึงพอใจ แลกคะแนนสะสม ฟอร์เอเวอร์รีวอร์ด บัตรเครดิตเคทีซี

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม ที่เคยแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)       ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด้านรูปแบบ และวิธีการแลกคะแนนแตกต่างกัน       สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด้านรูปแบบและวิธีการแลกคะแนนด้านการให้บริการสมาชิก และด้านรายการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน       สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด้านการให้บริการสมาชิกแตกต่างกัน       สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด้านรูปแบบ และวิธีการสะสมคะแนน ด้านรูปแบบ วิธีการแลกคะแนน และด้านความสะดวกในกระบวนการแลกของรางวัลแตกต่างกัน       สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีจำนวนคะแนนสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด้านรูปแบบ และวิธีการสะสมคะแนน และด้านความสะดวกในกระบวนการแลกของรางวัล แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

จริยธรรมวัติ ก. (2013). ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 41–57. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3772