คุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กมลวัฒน์ ธรรมรักษา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า       ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ด้านระยะเวลาการใช้ และด้านจำนวนครั้งในการใช้ต่อปีแตกต่างกัน       ความสำคัญของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมด้านระยะเวลาการใช้ โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก        ความสำคัญของรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ด้านระยะเวลาการใช้ โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ        ความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับรู้ต่อการส่งเสริมการขายของน้ำยาเปลี่ยนสีผม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ด้านจำนวนครั้งในการใช้ต่อปี โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ำมาก        การรับรู้ต่อการโฆษณาของน้ำยาเปลี่ยนสีผม การขายโดยบุคคลของน้ำยาเปลี่ยนสีผม การประชาสัมพันธ์ของน้ำยาเปลี่ยนสีผม และการตลาดทางตรงของน้ำยาเปลี่ยนสีผม การรับรู้ต่อการจัดแสดงสินค้าของน้ำยาเปลี่ยนสีผม และสื่อเคลื่อนที่ของน้ำยาเปลี่ยนสีผม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ด้านระยะเวลาการใช้ โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ และต่ำมาก ตามลำดับ        การรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ของน้ำยาเปลี่ยนสีผม และสื่อเคลื่อนที่ของน้ำยาเปลี่ยนสีผม การรับรู้ต่อการส่งเสริมการขายของน้ำยาเปลี่ยนสีผม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ น้ำยาเปลี่ยนสีผม ด้านจำนวนครั้งในการใช้ต่อปี โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ำ และต่ำมาก ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

ธรรมรักษา ก. (2013). คุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 22–40. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3771