การวิเคราะห์คุณภาพบริการของอุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในประเทศไทย

Authors

  • ธนกฤต สังข์เฉย สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • พรหมมาตร จินดาโชติ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Keywords:

ความคาดหวัง การรับรู้ เกสต์เฮาส์ คุณภาพบริการ

Abstract

      การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพบริการเกสต์เฮาส์ในประเทศไทย และวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการเกสต์เฮาส์ตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเกสต์เฮาส์ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหิน และกาญจนบุรี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังระดับมากต่อความสะอาดของเกสต์เฮาส์ การได้รับในสิ่งที่จ่ายไป พนักงานมีความสุภาพเมื่อตอบคำถามผู้รับบริการ พนักงานปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเคารพ เกสต์เฮาส์จัดสภาพแวดล้อมที่ให้ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ และพนักงานมีความเต็มใจต่อการตอบคำถามของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสารและความสะดวกต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเกสต์เฮาส์ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบคุณภาพบริการได้ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นใจต่อการบริการ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การจัดสภาพแวดล้อม การตอบสนองต่อการบริการ และความน่าเชื่อถือ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-11-2013

How to Cite

สังข์เฉย ธ., & จินดาโชติ พ. (2013). การวิเคราะห์คุณภาพบริการของอุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 1–21. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3770