การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงิน ของโครงการ

Authors

  • Phasin Wanidwaranan Faculty of Business Administration for Society

Keywords:

การประเมินความเป็นไปได้ การเงิน โครงการ

Abstract

การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ขององค์กร หากจะทำอย่างเป็นระบบ มีหลักการรองรับจำเป็นต้องพิจารณาหลายแง่มุม บูรณาการความรู้หลายสาขาวิชา มีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเอง ซึ่งความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือความเป็นไปได้ด้านการเงินถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของภาคเอกชน ที่ความสามารถในการทำกำไรหรือความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มถูกใช้เป็นดัชนีชี้วัดว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากกำไรเชื่อมโยงกับความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ทั้งนี้ การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งต้น การคำนวณดัชนีต่างๆ และการตีความดัชนีเหล่านั้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้น หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการจึงเป็นที่ต้องการเสมอมา อย่างไรก็ตาม ความรู้เหล่านี้กลับถูกวางไว้เป็นส่วนย่อยของหนังสือการจัดการการเงิน จึงทำให้มีข้อจำกัด ไม่สามารถเรียบเรียงให้เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ ในอดีตผู้สนใจจึงจำเป็นต้องอ้างอิงจากหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ โดย รศ.ดร.รวี ลงกานี ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2563 จึงเป็นหนังสือด้านการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการเล่มแรกๆ ของไทย หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญ และได้รับความสนใจ ทั้งจากนักวิชาการ และนักวิเคราะห์โครงการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Phasin Wanidwaranan, Faculty of Business Administration for Society

Faculty of Social Sciences

Downloads

Published

29-06-2022

How to Cite

Wanidwaranan, P. (2022). การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงิน ของโครงการ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 13(1), 153–155. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14501