อิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อ ความเจริญเติบโตของธุรกิจผ่านความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร

Authors

  • Churapath Aungsupanit Phetchaburi Rajabhat University,
  • Kritchana Wongrat Phetchaburi Rajabhat University

Keywords:

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการแข่งขัน ความเจริญเติบโตของธุรกิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและความเจริญเติบโตของธุรกิจ 2) ศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจ 3) ศึกษาอิทธิพลของความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ และ 4) ศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจผ่านความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 271 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามได้กลับคืนมาจำนวน 228 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ และความเจริญเติบโตของธุรกิจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแปรความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน กล่าวคือ การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Churapath Aungsupanit, Phetchaburi Rajabhat University,

Faculty of Management Science

Kritchana Wongrat, Phetchaburi Rajabhat University

Faculty of Management Science

Downloads

Published

29-06-2022

How to Cite

Aungsupanit, C., & Wongrat, K. (2022). อิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อ ความเจริญเติบโตของธุรกิจผ่านความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 13(1), 56–71. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14496