แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาวสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์

Authors

  • Suriya Butrapun Mahidol University Kanchanaburi Campus,
  • Chomphunut Taehaeng Nakhonratchasima College

Keywords:

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มมะคาเดเมียน้ำหนาว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพบริหารองค์การ การจัดการความรู้ และแนวทางการพัฒนาของกลุ่มสมาชิกปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาวสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์การวิจัยและพัฒนาในการติดตามผล การศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงใช้เกณฑ์เป็นผู้มีส่วนร่วมในความเกี่ยวข้องเป็นเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาวในระยะเวลาการปลูกและแปรรูปของกลุ่มและดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการและครอบครัว จำนวน 4 ราย เกษตรกรสมาชิก จำนวน 7 ราย และเกษตรกรลูกจ้างรายวัน จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) บริบทของเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาว (1.1) ขั้นเตรียมการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการปลูกและแปรรูปผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและการอนุรักษ์พื้นที่ (1.2) ขั้นพัฒนาระบบวิเคราะห์ด้านการจัดการความรู้ของเกษตรกรได้นำแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ เช่น มีความจริงใจ มีรักสามัคคีและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือความเสียสละและจิตสาธารณะ มีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ มีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ปฏิเสธที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 2) วิเคราะห์ศักยภาพด้านการพัฒนาเตรียมศูนย์การเรียนรู้สู่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่สนใจ และ 3) แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาวเริ่มสู่การดำเนินการรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นวาระสำคัญ คือ (3.1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (3.2) พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชน ประชากรในพื้นที่มีความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม (3.3) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการประสานงานหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการของกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Suriya Butrapun, Mahidol University Kanchanaburi Campus,

Division of Business Administration Program

Chomphunut Taehaeng, Nakhonratchasima College

Independent scholar

Downloads

Published

29-06-2022

How to Cite

Butrapun, S., & Taehaeng, C. (2022). แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ำหนาวสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 13(1), 1–15. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14488