ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว งานวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในโลกยุคนี้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดเข้าสู่ห้องเรียนและบุคคลทั่วไปจึงมีความสำคัญยิ่ง กองบรรณาธิการมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มคนในประเทศและต่างประเทศให้มากที่สุด การสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน แต่ยังคงต้องยึดหลักภาษาอย่างเคร่งครัด ในการนี้ กองบรรณาธิการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับให้เข้าบริบทของอาเซียนมาตั้งแต่เล่มที่ 6 ฉบับที่ 2 โดยการเขียนอ้างอิงทั้งแทรกในเนื้อหา (in-text citation) และในรายการอ้างอิง (references) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สำหรับรายการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายด้วย (in Thai) และกำหนดเป็นเกณฑ์หนึ่งในการปฏิเสธการตีพิมพ์ (rejection) ด้วย วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง วิทยา-ศาสตรศึกษา 9 เรื่อง บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา 2 เรื่อง และบทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน 1 เรื่อง ในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวกับการประเมิน 2 เรื่อง ได้แก่ บทความประเมินหลักสูตรและบทความประเมินโครงการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีชุดการทดลองอย่างง่าย 3 เรื่อง ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>