กองบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น)บรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศบรรณาธิการจัดการอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำกองบรรณาธิการศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย / มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องลดา วีระสัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี  / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDr. Bin Hong /China Institute of Medical Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Taintanxili #1, Beijing 100050, ChinaDr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, Indiaฝ่ายศิลป์และภาพนายสัญญา พาลุนฝ่ายจัดการและเลขานุการนางชลรดา สารทสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>