About the Journal

      วารสารการบริหารการศึกษา มศว เป็นวารสารประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

 1. เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป
 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย

  ประเภทของบทความ
  1. บทความวิจัย 
  2. บทความวิชาการ
  วารสารเปิดรับบทความภาษาไทย จากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความ จำนวน 3,500 บาท / บทความ 

          การพิจารณาบทความ จะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน / บทความ 

Current Issue

Vol. 20 No. 39 (2023): วารสารบริหารการศึกษา มศว
					View Vol. 20 No. 39 (2023): วารสารบริหารการศึกษา มศว
Published: 2024-02-22

กองบรรณาธิการ

Articles

View All Issues