การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลสโคป และโทลูอิดีน บลู ในการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก

วิมลรัตน์ วรสุทธยางกูร, สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ, สรสัณห์ รังสิยานนท์

Abstract


บทคัดย่อ

การตรวจพบรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งในระยะแรกมีความสำคัญเพราะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ จึงมีการพัฒนาวิธีการเสริมทางคลินิกเพื่อช่วยในการตรวจและคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากทางคลินิก

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลสโคปและโทลูอิดีน บลูในการตรวจรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 30 คนที่มีรอยโรคที่น่าสงสัย โดยข้อมูลถูกเก็บเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยเสี่ยง และส่วนที่สอง การแสดงให้เห็นในช่องปากว่าเป็นรอยโรคสีขาวสีแดง หรือ สีขาวปนแดงที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ทางคลินิก มาตรวจด้วยเวลสโคป ตามด้วยโทลูอิดีน บลู หลังจากนั้นนำผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับผลทางจุลพยาธิวิทยา

ผลการทดลอง: ประชากรในการศึกษาที่มีรอยโรค 30 คน พบรอยโรค 37 รอยโรค ประกอบด้วยชาย 13 คนและหญิง 17 คน ซึ่งมีช่วงอายุ 28-87 ปี (เฉลี่ย 59.40 ± 15.01 ปี) พบผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 43.33 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 46.67 เคี้ยวหมากร้อยละ10 จากรอยโรคทั้งสิ้น 37 รอยโรค มีผลทางจุลพยาธิวิทยา ได้แก่ภาวะเยื่อบุหนา 12 รอยโรค (ร้อยละ 32.43) ดิสเพลเซีย 12 รอยโรค (ร้อยละ 32.43) สความัสเซลล์ คาร์ซิโนมา3 รอยโรค (ร้อยละ 8.11) ไลเคน แพลนัส 7 รอยโรค (ร้อยละ 18.92) อื่น ๆ 3 รอยโรค (ร้อยละ 8.11) ผลวิจัยได้ค่าความไวของเวลสโคปร้อยละ 86.7 ค่าความจำเพาะร้อยละ 63.6 ค่าทำนายผลบวกร้อยละ 61.9 ค่าทำนายผลลบร้อยละ 87.5 ค่าความแม่นยำร้อยละ 73.0 ตามลำดับ และของโทลูอิดีน บลูค่าความไวร้อยละ 53.3ค่าความจำเพาะร้อยละ 77.3 ค่าทำนายผลบวกร้อยละ 61.5 ค่าทำนายผลลบร้อยละ 70.8 ค่าความแม่นยำร้อยละ 67.6 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเวลสโคปมีค่าความไวที่มากกว่าโทลูอิดีน บลูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผล: เวลสโคปมีความไวมากกว่าโทลูอิดีน บลูในการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก

คำสำคัญ: การตรวจระยะเริ่มแรก รอยโรคก่อนมะเร็ง เวลสโคป โทลูอิดีน บลู


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ว.ทันต.มศว)
Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J.)
ISSN 1905-0488

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15140
อีเมล์: swudentj@yahoo.com
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์: http://dent.swu.ac.th

Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University,
114, Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Telephone: (662) 6495000 ext 15140
E-mail: swudentj@yahoo.com
Dent SWU Web site: http://dent.swu.ac.th