Vol 12, No 1 (2560)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

editor board PDF
editor board

บทความวิจัย

การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล PDF
สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
การศึกษาการทำแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยธรรมชาติ กรณีศึกษา : เส้นใยใบสับปะรด และ เส้นใยเปลือกข้าวโพด PDF
นิตยา พัดเกาะ
การรวมกันของวิทยาการอำพรางข้อมูลกับวิทยาการเข้ารหัสลับ สำหรับภาพทางการแพทย์ PDF
ชัยพร ปานยินดี, พุธภรณ์ เอี่ยมภาษี, นิษฐา อรุณสินประเสริฐ
การออกแบบระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ แบบดิฟเฟอเรนเชียลไดร์ฟ PDF
มนูศักดิ์ จานทอง, ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ
ผลของกระบวนการทางความเย็นต่อปริมาณของโครเมียมคาร์ไบด์ ในเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD11 PDF
มาโนช ริทินโย, ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ, ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก, อนุชิต คงฤทธิ์, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
ปัจจัยของนาโนซิลิกาและนาโนอะลูมินาเป็นสารผสมเพิ่ม ต่อสมบัติของไฮบริดซีเมนต์ PDF
ธนากร ภูเงินขำ, สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์, เสริมศักดิ์ สุขเกษม, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, จิระยุทธ สืบสุข
การออกแบบตัวควบคุมสำหรับเครื่องรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยฟัซซีลอจิกวิธีใหม่ PDF
ชาคริต ปานแป้น, กองพล อารีรักษ์, กองพัน อารีรักษ์
การเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยในการผลิตสีย้อมผ้า PDF
อาภาพร จันทะมาศ, นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์
การประเมินประสิทธิผลมาตรการด้านวิศวกรรมจราจร เพื่อลดความเร็วในการเดินทางเข้าสู่ย่านชุมชน PDF
ปิติ จันทรุไทย
Calculation of Combustion Products Using 6 Species Equilibrium Model PDF
Sompop Jarungthammachote
กำลังอัดของรีแอคทีฟเพาเดอร์คอนกรีตที่ใช้ซิลิกาฟูมควบแน่นและไม่เสริมเส้นใยเหล็ก PDF
ชัชวาลย์ พัฒนโยธากุล, นิพันธ์ ใหญ่อรุณ, นิดา ชัยมูล, กริสน์ ชัยมูล
ไบโอออยล์จากใบและยอดอ้อยที่ได้จากกระบวนการ ไพโรไลซีสแบบเร็วเชิงเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบฟอง PDF
มนตรี วงค์ศิริวิทยา, อดิศักดิ์ ปัตติยะ
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง KW-GIUH เพื่อศึกษาการบรรเทาอุทกภัยของเขื่อนแก่งเสือเต้น PDF
ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, Kwan Tun Lee
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในงานเหล็กเสริม ของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป PDF
ณรงค์ศักดิ์ นิ่มนวล, อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

บทความวิชาการ

Life Cycle of Productivity Improvement Activity PDF
Assadej Vanichchinchai
การประยุกต์ใช้เทคนิคเจ็ตสเปาต์เต็ดเบดร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์สำหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร PDF
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง, กิตติ สถาพรประสาธน์
การคำนวณการกระจายของการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ PDF
สัจจะ เสถบุตร, สุธิดา ทีปรักษพันธุ์


ISSN 1905-4548 กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 22004 หรือ 27073 Srinakharinwirot Engineering Journal, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University, Rangsit-Nakhonnayok Road, Ongkharak, Nakhonnayok 26120 Tel. 0 2649 5000 ext. 22004 or 27073