การทบทวนพัฒนาการของการลดความชื้นข้าวเปลือกในทางอุตสาหกรรม

Authors

  • พิรสิทธิ์ ทวยนาค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  • มณฑล ชูโชนาค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  • มุสตาฟา ยะภา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  • ประชา บุณยวานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Abstract

ABSTRACT This article aims to review the development of paddy drying principle in the industry from the past to the present. The paddy drying system can be divided into two types. The first type is natural sun drying. This method used the heat from the sun to reduce moisture content of the paddy. There are some constrains by using this method. The second type of paddy drying is mechanical dryer. The sources of air used for paddy drying are husk furnace and hot air furnace. The advantage of this method is possible to operate the mechanical dryer every weather conditions such as rain fall or inadequate of heat from the sun. This method needs less space for paddy drying and can reduce the paddy moisture content to the required moisture content. Moreover, this method required less time as compared to the natural sun drying.   Keyword: Paddy Dryer, Paddy Dried, Development of Paddy Dryerบทคัดย่อ บทความนี้เป็นการทบทวนการพัฒนาของหลักการลดความชื้นข้าวเปลือกในทางอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะสามารถแบ่งการลดความชื้นข้าวเปลือกออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ การลดความชื้นข้าวเปลือกแบบธรรมชาติจะเป็นการลดความชื้นโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์เท่านั้นจึงทำให้มีอุปสรรคต่อการลดความชื้นมากพอสมควรและการลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบแห้งจะอาศัยความร้อนจากแหล่งความร้อนที่หลากหลาย เช่น เตาเผาแกลบ เตาเผาสร้างลมร้อน เป็นต้น สามารถอบแห้งได้ทุกสภาวะอากาศแม้ขณะฝนตกหรือมีแสงแดดน้อย ไม่เปลืองพื้นที่ในการตาก การลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบแห้งนั้นสามารถควบคุมการลดความชื้นให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ เวลาที่ใช้ในการลดความชื้นน้อยจึงทำให้มีข้อดีกว่าวิธีธรรมชาติ คำสำคัญ: เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก การลดความชื้นข้าวเปลือก พัฒนาการของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-02