ผลของกระบวนการทางความเย็นต่อปริมาณของโครเมียมคาร์ไบด์ ในเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD11

Authors

  • มาโนช ริทินโย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุมความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมือง นครราชสีมา 30000
  • ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุมความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมือง นครราชสีมา 30000
  • พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • อนุชิต คงฤทธิ์ โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3000
  • จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร หน่วยวิจัยกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์และการอบชุมความร้อนโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมือง นครราชสีมา 30000

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางความเย็นที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและปริมาณของโครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด JIS SKD11 โดยใช้กระบวนการทางความเย็นที่แตกต่างกัน 3 เงื่อนไข ได้แก่ อุณหภูมิ  -20oC, -80oC และ -190oC ดำเนินการเตรียมชิ้นงานทดสอบและอบชิ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิ     ออสเทนไนไทซิง 1,020oC เวลาอบแช่ 1 ชั่วโมง อบคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 100oC เวลาอบแช่ 1 ชั่วโมง กระบวนการทางความเย็นในแต่ละอุณหภูมิใช้เวลาอบแช่ 1 ชั่วโมง และอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 210oC เวลาอบแช่ 1 ชั่วโมง ทดสอบสมบัติทางกล ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและปริมาณโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันผลการทดลองพบว่า กระบวนการทางความเย็นที่อุณหภูมิ -20oC, -80oC และ -190oC ส่งผลให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ค่าการดูดซับแรงกระแทกลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนโครงสร้างจากออสเทนไนต์ตกค้างเป็นมาร์เทนไซต์ โดยที่อุณหภูมิ -190oC โครงสร้างของโครเมียมคาร์ไบด์มีขนาดเล็ก กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และมีปริมาณมากกว่าที่อุณหภูมิ -20oC และ -80oC คำสำคัญ: เหล็กกล้าเครื่องมือ JIS SKD11 ออสเทนไนต์ตกค้าง โครงสร้างผลึก อบคืนตัว กระบวนการทางความเย็น   ABSTRACT The research is aimed to effect sub-zero treatments mechanical properties and amount of Chromium carbide in JIS SKD11 by sub-zero treatments with three different conditions that temperature at -20oC, -80oC and -190oC. The specimen has been heated at the temperature of austenitizing 1,020 oC and for holding time about 1 hr., stress relieved at temperature 100oC for 1 hour, sub-zero treatments in each temperature use soaking time 1 hour and tempering at temperature soaking time 1 hour. Investigate mechanical properties test microstructure and quantity crystal structure with x-ray diffractometer. The results from the experiment denoted sub-zero treatments temperature at -20oC, -80oC and  -190oC as a result increased the hardness but the impact energy was decreased because the structural changed from retained austenite to martensite. At the temperature -80oC -190oC showed that structure of chromium carbide is small, dispersed evenly and quantity more than temperature -20oC and -190oC. Keyword: Tool Steel JIS SKD11 Retained austenite Crystal structure Tempering Sub-zero treatments

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-26