Contact

กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Principal Contact

ชื่อบรรณาธิการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 026495000 ต่อ 27073

Support Contact

นางสาวยุพาพร ประไพย์
Phone 026495000 ต่อ 27073