การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในงานเหล็กเสริม ของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

Authors

  • ณรงค์ศักดิ์ นิ่มนวล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
  • อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการนำแบบจำลองสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit มาใช้ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนงานเหล็กเสริมของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเทียบกับผลที่ได้จากการทำงานในรูปแบบทั่วไป โดยรูปแบบทั่วไปนั้นนิยมใช้โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป AutoCAD มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel ในการแสดงรายละเอียดของงานเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยทำการศึกษาในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง ที่ใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ผลจากการวิจัยพบว่าในส่วนของการนำแบบจำลองสารสนเทศ มาใช้ในงานเหล็กเสริม ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบก่อสร้าง ทั้งในขั้นตอนของการถอดปริมาณเหล็กเสริม การผลิต การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยยังสามารถนำฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานส่วนอื่นๆ ของอาคารได้อีก คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศ  ชิ้นส่วนสำเร็จรูป  โปรแกรมเขียนแบบABSTRACT This research used Autodesk Revit BIM system to monitor the amount of reinforcing steel in the prefabricated reinforce concrete elements. Comparison is then made with results obtained from Auto CAD and Microsoft Excel conventional method normally used in the Reinforcing Steel Work for Precast Concrete System. The concrete elements are part of a construction project to built two 8-storey condominium buildings. It is found that the application of Autodesk Revit BIM system offers superior performance in material and cost estimations, construction and installation in the following aspects; faster, more design clarity, and convenient. Additional benefits include uses of database in other buildings’ applications. Keyword: Building Information Modeling (BIM), Precast Concrete, Drawing Software Program

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30