การประยุกต์ใช้เทคนิคเจ็ตสเปาต์เต็ดเบดร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์สำหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

Authors

  • โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  • กิตติ สถาพรประสาธน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Abstract

บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลงานวิจัยและความเป็นไปได้ของการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเจ็ตสเปาต์เต็ดเบดร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ อันดับแรกนำเสนอทฤษฎีเจ็ตสเปาต์เต็ดเบดคลื่นอัลตร้าซาวด์และทฤษฎีการอบแห้งความสัมพันธ์ระหว่างความดันตกคร่อมเบดกับความเร็วอากาศ ความเร็วอากาศต่ำสุดในการเกิดสเปาต์ปรากฏการณ์แควิเตชัน ต่อมาศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประยุกต์ใช้งานเทคนิคเจ็ตสเปาต์เต็ดเบดและคลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งต่อมานำเสนอการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากกฎของฟิค(Fick’s law) และกฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's law) สำหรับวิเคราะห์กระบวนการการถ่ายโอนความร้อนและควบคุมกระบวนการอบแห้ง ช่วยให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปผสมผสานกับเทคนิคการอบแห้งแบบอื่นๆต่อไป คำสำคัญ: เจตสเปาต์เต็ดเบด ,คลื่นอัลตร้าซาวด์,จลนพลศาสตร์การอบแห้ง ABSTRACT The purpose of this study was to review the research find and possibility of drying agricultural products via a combine Jet spouted bed and Ultrasound. First, the survey began to study theorem of Jet spouted bed with Ultrasound waves and theorem of drying, the relationship between pressure drop and air velocity, Minimum spouting velocity and Cavitations’ phenomenon. Subsequently, studied the impact of the variable on the drying kinetics, the energy efficiency and application techniques jet spouted bed and ultrasound waves in the drying process.Then, mathematical modeling based on Fick’s law and Newton’s law of cooling was developed and analyzed for the heat transfer and drying process control. The article is expected to be beneficial for those who are interested so that they can apply this hybrid drying or combine it with other drying methods. Keyword: Jet spouted bed, Ultrasound waves, Drying kinetics

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30