การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล

Authors

  • สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลที่มี ตู้อบแห้ง แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ และชุดแลกเปลี่ยนความร้อนจากเตาชีวมวลในระดับครัวเรือนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นได้นำไปทดสอบการอบพริกที่มีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 664 มาตรฐานแห้ง จำนวน 2 kg ให้เหลือความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 13.5 มาตรฐานแห้ง ภายใต้อุณหภูมิ 80◦C  ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การอบแห้งด้วยความเร็วลม 7.27 m/s เป็นความเร็วลมที่เหมาะสมต่อการรักษาอุณหภูมิที่ผลิตได้จากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ได้เฉลี่ยมากกว่า 50◦C นานถึง 6 ชั่วโมง และการอบแห้งด้วยความเร็วลม 7.63 m/s เหมาะสมต่อการทำให้อุณหภูมิของตู้อบแห้งสูงกว่า 50◦C ภายใน 2 ชั่วโมง ด้วยชุดแลกเปลี่ยนความร้อนจากเตาชีวมวลในระดับครัวเรือน เมื่อทดสอบอบพริกจำนวน 2 kg เป็นเวลา 15 ชั่วโมง พบว่า เครื่องอบแห้งมีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะและความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะอยู่ที่ 1.25 MJ/kgwater และ 1.44 kg/kgwater ตามลำดับ พริกที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งนี้มีความชื้นต่ำกว่ามาตรฐานพริกแห้งอยู่ประมาณร้อยละ 57.90 คำสำคัญ: เครื่องอบแห้ง เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ สมรรถนะการอบแห้ง ABSTRACT The performance of a solar biomass hybrid dryer for agricultural product was investigated. The dryer consisting of a drying oven, a solar collector and a biomass gas stove heat exchanger was designed and fabricated for drying 2 kg of chilies to contain moisture less than 13.5 % dry-basis (d.b.) at 80◦C. Test results indicated that the wind speed of 7.27 m/s was suitable for flowing hot air which was exchanged from the solar collector for maintaining temperature in the drying oven of more than 50◦C with time of 6 hr, approximately. Moreover, the wind speed of 7.63 m/s was suitable for flowing hot air exchanging from the biomass gas stove heat exchanger to increase the drying temperature in the oven more than 50◦C in 2 hr. Finally, 2 kg of chilies containing the initial moisture content of 644 % d.b. were dried for 15 hr. The result showed that the specific energy consumption and the specific fuel consumption of this dryer are 1.25 MJ/kgwater and 1.44 kg/kgwater, respectively. Dried chilies contained the final moisture lower the dried chili standard 57.90 %, approximately. Keyword: Biomass, Dryer, Dryer Performance, Solar Energy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-20