การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู

Authors

  • ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
  • พาสนา จุลรัตน์
  • กัมปนาท บริบูรณ์
  • ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
  • พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
  • รจนา คลี่ฉายา
  • วรวุฒิ สุภาพ
  • แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตครู และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเก็บข้อมูลจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนคารุสซาลาม และประเทศเวียดนาม มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบความร่วมมือประกอบ ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัย ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือในการพัฒนาการสอนทางไกล  และความร่วมมือในการจัดประชุมระดับชาติ 2) ความเป็นไปได้ของแนวทางในการสร้างความร่วมมือนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น การสนับสนุนอย่างจริงจังของแต่ละประเทศความ สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตและคณาจารย์ และการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคการสอนการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนคำสำคัญ : ความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูกลุ่มประเทศอาเซียน

Downloads

How to Cite

ศรีวันยงค์ ศ., จุลรัตน์ พ., บริบูรณ์ ก., วัฒนะรัตน์ ป., ศรีสวัสดิ์ พ., คลี่ฉายา ร., สุภาพ ว., & ศรีอรุณรัศมี แ. (2016). การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933

Most read articles by the same author(s)

> >>