การเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนของครูแนะแนวโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : การฝึกอบรม

THE ENHANCEMENT OF COUNSELING COMPETENCIES FOR STUDENTS OF GUIDANCE TEACHER THROUGH LEARNING MANAGEMENT INNOVATION : TRAINING

Authors

  • พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ครรชิต แสนอุบล อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ภารดี กำภู ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บดินทร์ นาวงศรี ผู้ช่วยนักวิจัย

Keywords:

สมรรถนะการให้คําปรึกษาสําหรับนักเรียน, นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, การฝึกอบรม, ครูแนะแนว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาของครูแนะแนว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการให้คำปรึกษาของครูแนะแนวตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25 ลงมา และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการทดลอง  จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดสมรรถนะการให้คำปรึกษาของครูแนะแนว มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ครูแนะแนวที่เข้าร่วมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน มีสมรรถนะการให้คำปรึกษาของครูแนะแนวสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

Buckley, R.; & Caple, J. (1995). The theory and practice of training. London: Kogan Page.

Corn, K. L., & Moore, D. D. (1992). Reach for the S.T.A.R.S. Students teaching and reaching students: A two faced peer facilitation program at Greenfield-Central High School. The School Counselor, 40 , 68 -72.

Keller, R. J. (1999). A formative and summative evaluation of peer counseling training programme at a college of education.(masters’ dissertation). University of Natal, Pietermaritzburg. Retrieved from https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/4476/Keller_R_Jenny_1999.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Licht, A. H., Tasiopoulou, E. & Wastiau, P. (2017). Open book of educational innovation. Brussels: European Schoolnet.

Meretoja, R.; Isoaho. H.; & Leino-Kilpi, H. (2004). Nurse competence scale: Development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing, 47(2): 124-133.

Tschudin, Verena. (1995). Counselling Skills for Nurses. (fourth edition). Harcourt Brace: Tokyo.

กฤตวรรณ คําสม. (2554). การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คําปรึกษาแก่เพื่อน.ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ.

จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2564). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2021.

พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. (2561, มกราคม - มิถุนายน). การศึกษาและพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษาของครูแนะแนว. วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์, 19(1), 150-159. Retrieved from http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/10380/8683

ศุภวดี บุญญวงศ์. (2556). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุสําคัญที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษาของครู : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สกล วรเจริญศรี. (2556). จิตวิทยาการฝึกอบรม : เอกสารประกอบการสอนวิชา จพป 612 = PDC 612 Training psychology. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สิรภัทร โสตถิยาภัย. (2560). การศึกษาและการเสริมสร้างสมรรถนะการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพสําหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล.ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์: แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อาดัม นีละไพจิตร. (2553). การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการให้คําปรึกษากลุ่มสําหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Downloads

Published

2023-01-09

How to Cite

ศรีสวัสดิ์ พ. ., แสนอุบล ค., เอี่ยมทัศนะ ธ., กำภู ณ อยุธยา ภ., & นาวงศรี บ. (2023). การเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนของครูแนะแนวโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : การฝึกอบรม: THE ENHANCEMENT OF COUNSELING COMPETENCIES FOR STUDENTS OF GUIDANCE TEACHER THROUGH LEARNING MANAGEMENT INNOVATION : TRAINING. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2), 82–92. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14956

Most read articles by the same author(s)

> >>