ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Authors

  • พระจักรพงษ์ ทาราศรี
  • เวธนี กรีทอง
  • พาสนา จุลรัตน์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำ งานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่ศึกษามี 3ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ อายุ บุคลิกภาพอัตมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายในบ้านและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านส่วนตัว มี 2 ปัจจัย คือ บุคลิกภาพ (X2)และอัตมโนทัศน์ (X3) ปัจจัยด้านครอบครัว มี 2 ปัจจัยคือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (X5)และภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายในบ้าน (X6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มี 3 ปัจจัย คือ ลักษณะทางกายภาพของการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (X8) และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X9) 2. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครมี 2 ปัจจัย ได้แก่ อายุ (X1) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X4) 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียน มี 2 ปัจจัยโดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X9) และลักษณะทางกายภาพของการเรียน (X7) 4. สมการพยากรณ์ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียน ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Ŷ = .921 + .605X9 + .273X7และสมการพยากรณ์ ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ Z =.595X9 + .310X7คำสำคัญ : ความรับผิดชอบ

Downloads

How to Cite

ทาราศรี พ., กรีทอง เ., & จุลรัตน์ พ. (2015). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6744

Most read articles by the same author(s)