ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1)

Authors

  • สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
  • ศุภวรรณ สัจจพิบูล
  • วันเพ็ญ ประทุมทอง
  • รังรอง สมมิตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสำหรับนิสิตครูใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) คือ นิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปีที่1 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศษ111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปว103 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  และ ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครู แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินโครงงาน ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบอัตนัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลวิจัยพบว่า 1. นิสิตครูมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01ทั้งรายด้านและภาพรวม 2. นิสิตครูที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี จะมีทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (70%) ทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (70%) มีคะแนนผลงานโครงงาน/ โครงการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (70%) และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย 73.45 %  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด( 60%) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. นิสิตที่เจตคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกันเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน ที่เน้นความรู้คู่ความดีสำหรับนิสิตครู จะมีทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการจัดการเรียนรู้ คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค ไม่แตกต่างกัน แต่มีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสำหรับนิสิตครู ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการจัดการเรียนรู้ โครงงาน/โครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จรรยาบรรณวิชาชีพครู

Downloads

How to Cite

เหมะประสิทธิ์ ส., สัจจพิบูล ศ., ประทุมทอง ว., & สมมิตร ร. (2016). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273

Most read articles by the same author(s)