การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิต ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

Authors

  • วันเพ็ญ ประทุมทอง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตครูในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 465 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความหมายของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มนิสิตเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความเข้าใจแบบร่วมสมัย กลุ่มความเข้าใจแบบผสมผสาน และกลุ่มความเข้าใจแบบดั้งเดิม  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตครูในแต่ละชั้นปีและแต่ละสาขาวิชาเอกส่วนใหญ่มีแนวโน้มของความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ในภาพรวมนิสิตครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัย แต่ยังคงมีนิสิตครูที่มีความเข้าใจแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสาน ซึ่งจัดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเข้าใจแบบร่วมสมัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ยกเว้นด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ที่นิสิตครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบดั้งเดิมโดยผลการวิจัยนี้จะนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ต่อไป คำสำคัญ : ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   ABSTRACTThis study is a survey research of which its purpose was to investigate and analyze the understanding on the nature of science (NOS) among undergraduate students in education program. The samples were 465 undergraduate students in the first to the fifth year of education program who were majored in physics, chemistry, biology and general science. They were selected by using purposive sampling. The instrument used of this study was the questionnaire on the nature of science which covered five aspects of the nature of science namely the definition of science, scientific knowledge, scientific inquiry, characteristics of scientists, and scientific enterprise. The data were categorized into three groups: contemporary view, mixed view and traditional view respectively. The percentage was the statistically used to analyze the data. The results of the study indicated most of undergraduate students who were different major and year had a tendency of understanding of the nature of science in the same direction. In overall, most of undergraduate students had contemporary view but some of them still had traditional view and mixed view, which were the misconception of contemporary view. In each aspect, most of the undergraduate students had four aspects of contemporary views which of scientific knowledge, scientific inquiry, characteristics of scientists and scientific enterprise. Except for the aspect of the definition of science, students had traditional view. The results from this study will be used to design the learning management and develop the science curriculum and science teacher training processes to enhance undergraduate students’ understanding on the nature of science. Keyword : Understanding on The Nature of Science (NOS), Undergraduate Student in Education Program

Downloads

How to Cite

ประทุมทอง ว. (2018). การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิต ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/10413

Most read articles by the same author(s)