ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

จรัสโฉม ศิริรัตน์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผู้ส่งข่าวสาร เนื้อหาข่าวสาร ช่องทางข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวนทั้งหมด 92 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยไควสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง และปัญหารายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร ช่องทางข่าวสาร และเนื้อหาข่าวสารตามลำดับ2) บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่มีสถานภาพ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน มีปัญหาการติดต่อสื่อสารทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) บุคลากรสำนักหอสมุดกลางส่วนใหญ่ประสบปัญหาการสื่อสาร เนื่องจากสาเหตุหลัก ได้แก่ การสื่อสารทางวาจาทำให้ข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมา คือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่วยงาน ผู้ส่งข่าวสาร/ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการสื่อสาร ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือควรแจ้งข่าวสารด้วยการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ และการประชุมบุคลากรทุกระดับเพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ รวมทั้งชี้แจงนโยบาย แผนการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น AbstractThe purpose of this study aimed to investigate problems of communication among staffat Central Library, Srinakharinwirot University including source, message, channel, and receiver.Questionnaire was administered and then data were analyzed and presented through frequency,percentage, standard deviation, and qui-square. The results revealed as follows; (1) Problemsof communication among library staff were at a moderate level as a whole. When consideredeach aspects, it was found that there were source, receiver, channel, and message, respectively,(2) There was no significant difference as a whole and in each aspects among library staffwith different work status, education and experience, and (3) It was found that spokenlanguage’s communication resulted error or distorted message and uncovered receiver were themain problem. The reason included that no written language message or distorted messagewas spread in the meeting causing misunderstanding. This meant that the subordinate didnot receive the real message. Then the guideline for solving this problem was to inform withwritten language message through circular letter or direct order from chief, personal e-mail orgroup mail, and informing in the meeting.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริรัตน์ จ. (2017). ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 57–66. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379
Section
Research Articles