การเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Main Article Content

นธี เหมมันต์
อภินันท์ สิริรัตนจิตต์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ที่ปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรีทุกคณะจำนวน 127 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับการวิจัย ซึ่งผ่านขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยค่าความสอดคลอ้ งเชงิ เนื้อหาเท่ากบั 1.00 และได้ค่าความเชือ่ มั่นเท่ากับ 0.917 สว่ นสถิติทีใ่ ชใ้ นการวเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ t-testและ F-test ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะที่สังกัด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรด้านเพศ อายุ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์สอนพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน AbstractThis research aimed to compare student-centered classroom management’s capacityby faculty members in Hatyai University. The sample group was 127 faculty members in 2014 academicyear through cluster random sampling technique. The data were collected by questionnairewith the reliability of 0.917 and analyzed and presented by t-test and F-test. The researchresults revealed that student-centered classroom management’s capacity by faculty membersin Hatyai University according to gender, age, academic positions, educational backgroundand teaching experience gained no significant difference, except those of members in differentfaculty gained significant difference at.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหมมันต์ น., & สิริรัตนจิตต์ อ. (2017). การเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 45–56. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8378
Section
Research Articles