การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Main Article Content

จินตนา แก่งมงคล
อารีย์ ชื่นวัฒนา
อรทัย วารีสอาด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 42 คน จากมหาวิทยาลัย5 แห่ง ผลการวิจัยนำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งสองระดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก่งมงคล จ., ชื่นวัฒนา อ., & วารีสอาด อ. (2013). การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2995
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>