การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

โสมนภา ผดุง
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรประเภทบันเทิงคดี สารคดีและความรู้ทั่วไป จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ ชั้นปีสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัย 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 550 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสาขาวิชา ชั้นปี และเพศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินรายชื่อหนังสือดีวิทยาศาสตร์ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test , F-test และไคสแควร์ผลการวิจัยพบว่า การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรประเภทบันเทิงคดี สารคดีและความรู้ทั่วไป จำนวน 30 ชื่อเรื่องของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในจำนวนหนังสือดี 30 ชื่อเรื่อง มีชื่อเรื่องที่มีจำนวนนิสิตเคยอ่านสูงสุด 4 รายการ ได้แก่ ธรรมะติดปีก แกะรอย DNA แกะรอยไอน์สไตน์ (1): ชีวิต ผลงาน และความสำเร็จและอมตะ ส่วนชื่อเรื่องที่นิสิตจำนวนน้อยเคยอ่าน มี 13 รายการ เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าไม่มีความแตกต่างในทุกตัวแปร และความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร 4 ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านสูงสุด จำแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร และการได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่ได้จากการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ พบว่านิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน โดยรวมในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผดุง โ., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2990
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>