เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Main Article Content

กัลยารัตน์ สูงติวงค์
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนที่ได้ศึกษาจากการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการเรียนด้วยคู่มือการสืบค้นสารสนเทศที่จัดทำขึ้นกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีการดังนี้1...สุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)2...ใช้วิธีจับฉลาก เพื่อแยกกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 โดย กลุ่มทดลอง 1 คือ กลุ่มที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีนักเรียนจำนวน50 คน กลุ่มทดลอง 2 คือ กลุ่มที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีนักเรียนจำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มทดลอง 1 (2) แผนการสอนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มทดลอง 2 และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มทดลอง 1 และ กลุ่มทดลอง 2ผลการวิจัยสรุปได้ว่า1)..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระหว่างกลุ่มทดลอง 1 ที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นและ กลุ่มทดลอง 2 ที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 2 สูงกว่ากลุ่มทดลอง 12)..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำขึ้นของกลุ่มทดลอง 1 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สูงติวงค์ ก., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2996
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>