การประมวลและการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Main Article Content

สีปาน ทรัพย์ทอง

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประมวลสาระสำคัญและเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเฉพาะบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารจำนวน 5 รายชื่อ ได้แก่ วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วารสารบรรณศาสตร์ มศว. วารสารสารสนเทศศาสตร์  วารสารห้องสมุด และ     อินฟอร์เมชั่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์เนื้อหาของบทความวิจัย จำแนกเนื้อหาโดยใช้แนวทางเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจำแนกและจัดกลุ่มเนื้อหาของบทความ โดยนำมาประมวลภายใต้หัวเรื่องพร้อมบรรณานุกรมและสาระสังเขป และการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาเรื่องที่มีงานวิจัยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การใช้สารสนเทศ จำนวน 52 เรื่อง 2) การจัดหน่วยงานด้านสารสนเทศ จำนวน 32 เรื่อง 3) การรู้สารสนเทศ จำนวน 29 เรื่อง 4) สิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ นโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ จำนวน 25 เรื่อง และ 5) การวิเคราะห์และแปลความสารสนเทศ และเรื่องการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมีงานวิจัยมากเป็นอันดับห้าเท่ากัน จำนวน 24 เรื่อง สำหรับเนื้อหาเรื่องที่มีงานวิจัยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ความตระหนักเรื่องกระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 เรื่อง 2) การสื่อสารสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง 3) การค้นคืนสารสนเทศ จำนวน 4 เรื่อง 4) กระบวนการจัดการสารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง และ 5) ผู้ให้บริการสารสนเทศ จำนวน 6 เรื่อง The objectives of this research were to compile and analyze the content of research articles published in Thai journals on Library and Information Science (LIS) indexed in the Thai Journal Citation Index Database (TCI). There are 5 Thai journals on LIS indexed in TCI database namely: TLA Research Journal (Thai Library Association), Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, Journal of Information Science, TLA Bulletin (Thai Library Association), and The Information Journal. These research articles were published during 2007- 2015. The content of research articles was analyzed and organized by using IFLA Curriculum Element: Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs. Bibliographic data and abstract of research articles were presented under alphabetical subjects order. Other data were analyzed by using frequency and percentage. According to content analysis, it was found that the highest 5 - top subjects included 1) Information Use (52 articles), 2) Information Resource Management (32 articles), 3) Information Literacy (29 articles). 4)The Information Environment, Societal impacts of the information society, Information Policy and Ethics, the History of the Field (25 articles),  and 5) Analysis and Interpretation of Information has the same number as Quantitative and Qualitative Evaluation of Outcomes of Information and Library Use (24 articles), respectively.  Whereas the lowest 5- top subjects were Awareness of Indigenous Knowledge Paradigms (1 article), 2) Information Communication (2 articles), 3) Information Retrieval (4 articles), 4) Information Resource Management to include Organization (5 articles), and 5) Information Provider (6 articles). 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทรัพย์ทอง ส. (2018). การประมวลและการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI). บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9945
Section
Research Articles