พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Main Article Content

กรกมล ห้องสวัสดิ์
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามตัวแปรด้านประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งของบุคลากรสังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกคนมีพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 100) บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองในระดับมากที่สุด (ร้อยละ83.3) มีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 98.9)  และมีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น ในระดับมากที่สุด หรือ ใช้ทุกวัน (M= 4.09) เมื่อเปรียบเทียบตัวแปร พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี มีพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งสารสนเทศแตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปี ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และบุคลากรที่มีตำแหน่งแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตำแหน่งผู้ชำนาญการมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ แตกต่างกับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอาวุโสและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ณ ระดับความสำคัญทางสถิติ 0.05 The purpose of this study was to examine and compare searching behavior and information use among staff at the office of the Ombudsman according to work experience and position. The subjects consisted 90 staffs working in Investigation Bureau and Legal Bureau in the Office of the Ombudsman. The research instrument included questionnaire. Then data were analyzed and presented by percentage, frequency, mean and standard deviation, t- test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). The result showed that all officers in the Investigation Bureau and Legal Bureau accessed information via internet (100%) and printed media         (98.9 %), respectively. The majority objective of searching behavior was for expand their knowledge (83.3%).  Facebook, Line, and Instagram were social media mostly frequent use by all officers.  When compared 2 variable, it revealed that officers with work experience below a year gained significant difference at 0.05 from those with 1-5 years of work experience. In addition different position also affected to information using behavior as well. Thus it indicated that information using behavior of inquiry and legal officers at expert level were significant difference at .05 level from those of officers at senior level and operational level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ห้องสวัสดิ์ ก., & เอ้งฉ้วน ภ. (2018). พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9946
Section
Research Articles