การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมระหว่าง พ.ศ. 2555-2557

Main Article Content

นุชรี บุญศรีงาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่บอกรับระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 เกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ และลักษณะรูปเล่ม และเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสอดคล้องของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทความในวารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 950 บทความ คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกและวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทย ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทของบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ ลักษณะรูปเล่ม และความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิต ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย  ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เนื้อหาบทความส่วนใหญ่มีเนื้อหาด้านสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุข  วิธีการเขียนบทความส่วนใหญ่เป็นบทความที่มีวิธีเขียนแบบบรรยาย/พรรณนา ประเภทของบทความ ส่วนใหญ่เป็นประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัย แหล่งอ้างอิงส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ลักษณะรูปเล่มของวารสารทั้งหมดเป็นปกอ่อน ใช้กระดาษปอนด์ มีขนาด 8 หน้ายก (ขนาด A4) และพิมพ์แบบออฟเซ็ท ส่วนใหญ่ไม่มีภาพประกอบ วัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย และเนื้อหาบทความมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คิดเป็นร้อยละ 100  The purpose of this research aimed to analyze Thai academic journals’ content published from 2012 to 2015 at Academic Resources and Information Technology Center according to journal publisher, writer, content, type of article, reference source, publishing purpose, writing style, illustration, and mode of feature. Additionally, the researcher also analyzed whether the content of Thai academic journals were congruent to the curriculum of Nakhon Pathom Rajabhat University. The samples used in this research were 950 Thai academic journals in Academic Resources and Information Technology Center, Nakhon Pathom Rajabhat University, through simple random sampling. The research instrument was data record consisting publisher, writer, content, type of article, reference source, publishing purpose, writing style, illustration and content’s congruence with the university’s curriculum. Percentage was used to analyze the data. Findings were as follows: Most publishers of the journals were the educational or research institutions. Most of the writers were lecturers of the university. According to the contents, nursing and public health articles were most frequently found and the articles were written through narrative style. Most of the articles were research paper and academic articles. Most reference sources were books. Most journals were offset printing. Illustrations were hardly found in the journal. The publishing purpose was to disseminate knowledge both on academic and research. Article contents were congruent with the university’s curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญศรีงาม น. (2018). การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมระหว่าง พ.ศ. 2555-2557. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9942
Section
Research Articles