พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำโครงงานสารสนเทศศาสตร์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำโครงงานสารสนเทศศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิสเป็นแนวทางในการศึกษา และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ 1 ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คนผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในการจัดทำโครงงานสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมได้แก่ การเริ่มต้น การสำรวจเลือกดู การเชื่อมโยงร้อยเรียง การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ไม่พบกิจกรรมของการตรวจตรา ซึ่งแตกต่างจากตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต ได้แก่ ปัญหาในการกำหนดคำค้น อุปสรรคด้านการลงพื้นที่จริง และการเข้าถึงตัวทรัพยากรสารสนเทศ The purpose of this study was to investigate students’ information seeking behavior andtheir barriers to information seeking while conducting senior projects. The Ellis’ InformationSeeking Behavioral Model was applied in the research’s framework. Qualitative data wascollected from 12 informants through Interviewing. The informants were undergraduatestudents enrolling in Senior Project 1 in 2015 academic year. The results showed that students’information seeking behavior for conducting senior projects consisted of seven activities as:Starting, Browsing, Chaining, Differentiating, Extracting, Verifying, and Ending except Monitoringthat was different from Ellis’ Model. The barriers of information seeking behavior for conductingsenior projects were how to identifying the keyword and access to information resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมประเสริฐศรี แ. (2018). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำโครงงานสารสนเทศศาสตร์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9941
Section
Research Articles