การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557

Main Article Content

อัญชลิตตา อินทะไชย
สมชาย วรัญญานุไกร
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ในด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ จำแนกตามช่วงปีที่พิมพ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บทความจำนวน 1,384 บทความ ในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของไทยที่จัดพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2557 จำนวน 7 ชื่อเรื่อง เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลบทความและแบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตเนื้อหาที่พบมากที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 25.36) ประเภทบทความที่พบมากที่สุด คือ บทความวิชาการ (ร้อยละ 56.72) สถานภาพของผู้เขียนบทความที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ร้อยละ 79.33) ส่วนพัฒนาการของบทความ พบว่า บทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุด ประเภทบทความที่เป็นบทความวิจัย ผู้เขียนที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น This research aimed to analyze the contents of articles in Library and Information Science journals, in terms of the scope of the content, the type of article and the status of the authors including examining the development of the articles, divided by the period of publication. The population of this research were Library and Information Science articles in Library and Information Science Journals and published between 1997 to 2014. There are one thousand and three hundred and eighty four articles in seven journals. The articles were analyzed using article data sheets and article analysis sheets. The data was analyzed using statistics and a percentage. The results of this research indicated as follows: the scope of the content mostly found in the articles published in Library and Information Science journal was information technology (25.36%). The most frequent type of articles was in academic articles (56.72%). The most frequent status of the authors of articles were Library and Information Science professionals (79.33%). The number of articles involving the services of library, research articles, instructors and students in Library and Information Science increased from 1997 to 2014 and an upward trend. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทะไชย อ., วรัญญานุไกร ส., & พันธุ์เมฆา พ. (2018). การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9959
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3