การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553

Main Article Content

จินตนา ทนโคกสูง
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553  โดยศึกษาด้านสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และการนำหลักวิชา/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัย  และสังเคราะห์ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นร่วมกัน สรุปภาพรวมของความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำนวน 210  ชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีจำนวนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุด มหาวิทยาลัยมากที่สุด 51 ชื่อเรื่อง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 43 ชื่อเรื่อง  พ.ศ. 2546 เป็นปีที่มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมากที่สุด สาขาวิชาที่มีการทำวิทยานิพนธ์มากที่สุด คือ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ส่วนสาขาอื่น ๆ ได้แก่ การอุดมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา การวิจัยการศึกษา และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ตามขอบเขตเนื้อหา พบว่าวิทยานิพนธ์ร้อยละ 28.10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ  ร้อยละ 25.24 เกี่ยวกับการบริหารและจัดการห้องสมุด  และร้อยละ 18.5 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้  ประเภทของการวิจัยที่ใช้มากที่สุด คือ การวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ นิสิต/นักศึกษา  วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การสุ่มแบบตามระดับชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใช้มากที่สุด คือ ร้อยละ  ส่วนสถิติอนุมานที่ใช้มากที่สุด คือ การทดสอบค่า t-test และ Z-test วิทยานิพนธ์ประมาณร้อยละ 77 นำหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  ส่วนการสังเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า มีการรายงานผลจำแนกตามขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการห้องสมุด งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ ผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ และเรื่องอื่นๆ มีการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์  วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์  หนังสือหายาก  การอ่าน  และลิขสิทธิ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทนโคกสูง จ., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3213
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3