ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา

Main Article Content

ธนศักดิ์ เมืองเจริญ
อารีย์ ชื่นวัฒนา
อรทัย วารีสอาด

Abstract

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง จำนวน 36 คน ได้แก่ นักเรียน 12 คน ครู 12 คน และผู้ปกครอง 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักสำคัญ 3 ประการ ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คือปัจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการอ่านในโรงเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมืองเจริญ ธ., ชื่นวัฒนา อ., & วารีสอาด อ. (2012). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา. บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2158
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>