บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

ศิริวรรณ เสริมวิฑูรณ์
แววตา เตชาทวีวรรณ
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทและเปรียบเทียบของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านนโยบายและแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยี  โดยจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป และสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนตามตัวแปร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี มีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีบทบาทมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสริมวิฑูรณ์ ศ., เตชาทวีวรรณ แ., & วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2012). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>