บรรณาธิการ

Main Article Content

- -

Abstract

ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนจะต้องตั้งคำถามว่า “จะตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร”“วารสารนั้นอยู่ในระดับชาติหรือนานาชาติ” และ “ค่า Impact factor ของวารสารชื่อนั้นเท่าไร” เนื่องจากวารสารที่ตีพิมพ์ส่งผลต่อคุณภาพของบทความ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา และเงื่อนไขการรับทุนวิจัยที่บางทุน เช่น ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เป็นต้น ที่ทำให้ต้องคำนึงถึงตัวบ่งชี้คุณภาพดังกล่าวค่า Impact Factor (IF) คือ ค่าเฉลี่ยของจำนวนการได้รับการอ้างอิงของบทความในวารสารชื่อหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในแต่ละปีหรือจะมากกว่าตามแต่วัตถุประสงค์การวัด ค่า IF นี้ริเริ่มโดยสถาบันสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์(Institute for Scientific Information) หรือเรียกอย่างย่อว่า ISI สถาบันนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1961 โดย Dr. Eugene Garfield ให้บริการฐานข้อมูล Science Citation Index นำเสนอบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีข้อมูลการอ้างอิง และให้บริการ Journal Citation Report (JCR)โดยนำเสนอค่า Journal Impact Factor (JIF) ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1976 ต่อมา ค.ศ. 1992 บริษัท Thomson Reuters ได้ซื้อกิจการและดำเนินการบริการ ISI และ JIF มาถึงปัจจุบันในแต่ละปีศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะประกาศค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล สำหรับ ปี 2560 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ได้ค่า IF 0.061 สำหรับบทความทั้งปี จำนวน 18 บทความ ได้รับการอ้างอิง จำนวน 22 ครั้ง (ค่า Self Cites = 0.00) เป็นอันดับสองของวารสารในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบันการดำเนินงานของวารสารบรรณศาสตร์ มศว ก็เช่นเดียวกับวารสารวิชาการส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ทำงานแบบไม่หวังผลกำไร ความสำเร็จของผู้เขียน คือ ความสำเร็จของวารสารที่ต้องไปด้วยกัน วารสารได้ดำเนินงานมาถึงปีที่ 11 ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเห็นได้จากจำนวนบทความที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณ เนื่องจากวารสารไม่มีนโยบายเก็บค่าตีพิมพ์บทความจากผู้เขียน ทางกองบรรณาธิการจึงพิจารณาลดจำนวนตัวเล่มที่ตีพิมพ์และสนับสนุนให้ผู้อ่านอ่านวารสารแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis ซึ่งมีให้บริการตลอดมาก่อนหน้านี้ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของทุกคนในยุคปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
-, .-. (2019). บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12231
Section
Editorial