Vol. 5 No. 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

					View Vol. 5 No. 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
Published: 2022-12-29

Full Issue

ปกในและวัตถุประสงค์ของวารสาร

กองบรรณาธิการ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ

ถัอยแถลงบรรณาธิการ

สารบัญ