การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Authors

  • มานพ จิตแม้น

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CIPP (Context, Input, Process, Product) ของสตัฟเฟิลบีม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 231 คน ประกอบด้วยครู จำนวน 54 คน และนักเรียน จำนวน 177 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยกลุ่มตัวอย่างสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินในด้านบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยครูก่อนดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30, SD = 0.76) 2) ผลการประเมินในด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยครูก่อนดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76, SD = 0.56) 3) ผลการประเมินในด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยครูและนักเรียนระหว่างการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64, SD = 0.56) และ 4) ผลการประเมินในด้านผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยครูและนักเรียนหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.66, SD = 0.64) ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปวางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-10-26

Issue

Section

บทความวิจัย